duminică, 13 ianuarie 2013

PIB

PRODUSUL INTERN BRUT
Am văzut  că acest concept este definit oarecum incomplet în articolul din  Wikipedia scrisă în limba română, dar și în explicațiile date de către unii lideri politici, așa că probabil ar fi util de explicat .


Produsul intern brut

Produsul intern brut (PIB) este un indicator economic utilizat pentru a măsura producția
dintr-o anumită țară. 
El este definit ca valoarea totală a producției de avuție (valoarea bunurilor și a serviciilor
create  , din care se scade valoarea bunurilor și serviciilor distruse  sau transformate în timpul 
procesului de producție) într-o anumită țară,pe parcursul uni an, de către agenții economici ce 
își au reședința pe teritoriul național. 
El cuprinde de asemenea și venitul provenit din producție în țara respectivă. 
Se vorbește uneori de producția economică anuală sau pur și simplu de producție.
Se realizează un bilanț național obținut prin adunarea cantităților măsurate pe categorii de agenți economici
 (gospodării, întreprinderi, administrații publice). Pentru a se evita ca aceeai producție să fie numărată de mai multe ori, 
din PIB nu fac parte decât bunurile i serviciile finale (adică valoarea adăugată, deci bunurile și serviciile de consum 
și a bunurilor de echipare), bunurile intermediare de producție fiind excluse. De exemplu lemnul din care se face 
mobila este exclus -fiind un consum intermediar- din calculul avuției produse de producătorul de mobilă. 
El servește deseori ca indicator pentru activitatea economică a unei țări ; PIB-ul pe cap de locuitor servește ca
 indicator al nivelului de trai, dând o valoare indicativă a puterii de cumpărare Variația PIB-ului este indicatorul 
cel mai des folosit pentru a măsura creșterea economică. 
Apărătorii mediului și ai dezvoltării durabile critică folosirea PIB ca măsură a bogăției unei țări , dat fiind că 
producția economică consumă o parte din resursele naturale , iar  PIB nu ține cont de acest consum. 
Unii experți au propus un alt indicator, care să țină cont și de efectele asupra mediului , adică PIB-ul verde. 
Unii economiști critică utilizarea PIB ca indicator a bogăției , căci acesta nu este de fapt decât o valoare 
contabilă a schimburilor economice făcute pe parcursul unui an. PIB nu reflectă nici natura activității economice , 
nici impactul pe care îl poate avea aceasta şi nu reflectă decât activitatea economică. Sunt contabilizate 
de pildă și activitățile supranumite « negative » (de exemplu cheltuielile legate de accidente din gospodării, 
din industrie sau în transporturi) sau care nu produc decât prea puțină bogăție (sau chiar deloc), ca de exemplu
 publicitatea și marketingul. În schimb, nu sunt contabilizate activități pozitive ce nu sunt comerciale sau 
administrative, cum ar fi arta sau activitățile altruiste  (ca de exemplu programele de calculator gratuite).

Definiții.

Totalitatea rezultatului final al activității de producție a unităților productive de pe teritoriul unei țări se poate defini în trei feluri:
 • PIB egal cu suma valorilor brute adăugate din diferitele sectoare instituționale sau din diferite ramuri de activitate , la care se adaugă 
impozitele și se scad subvențiile asupra produselor (care nu aparțin de sectoarele sau de ramurile de activitate) ;
 • PIB egal cu suma utilizărilor interioare finale a bunurilor și serviciilor (consumul final efectiv, formarea brută a capitalului fix , 
variația stocurilor), la care se adaugă exporurile și se scad importurile ;
 • PIB egal cu suma utilizărilor conturilor de exploatare a sectoarelor instituționale : remunerația salariaților, impozitele pe producție 
și importuri, din care se scad subvențiile , excedentul brut al exploatării și venitul mixt.

Componentele și calculul PIB 

 PIB este prin definiție o valoare contabilă reieșită din contabilizarea rezultatelor  (sarcini și produse) și nu din bilanț (activ / pasiv). 
El nu măsoară decât fluxul de producție, și nu stocul de capital sau datoriile
 PIB este măsura valorii de ansamblu a bunurilor și serviciilor produse pe teritoriul unei țări , în timpul unei  perioade date 
 (în general un an, uneori un trimestru), oricare ar fi cetățenia producătorilor (spre diferență  de  PNB-produsul național brut).
Veniturile provenind din avuțiile din exterior nu sunt incluse în  PIB, dar se adaugă la  PNB pentru a forma  venitul național brut.

Componente

 PIB se poate descompune în trei moduri :

După producție

 PIB este egal cu suma valorilor adăugate de către agenții economici care își au sediul în țara respectivă, calculate la prețul pieții, la care se adaugă partea din valoarea adăugată recuperată de Stat  (Taxa pe valoarea adăugată și drepturile din vamă) și din care se scad subvențiile ;
PIB = Suma valorilor adăugate+ TVA + Drepturi și  Taxe pe importuri – Subvenții pe produse

După cheltuieli

 PIB este egal cu suma consumurilor finale interioare efective de bunuri și de servicii  (CF), Investițiile  (Formarea brută de capital fix 
-FBCF), și variația stocurilor  (VS). Această definiție  se deduce din egalitatea contabilă 
între resursele economiei  (PIB) și consumul care se face din aceste resurse.
În situația izolării economice a țării, avem :
Resurse = Consum
PIB = CF + FBCF + VS
Într-o economie unde există și importuri,  (notate cu Imp) se adaugă la resurse , exporturile
 (notate cu Exp) la consum :
Resurse = Consum
PIB + Imp = CF + FBCF + VS + Exp
PIB = CF + FBCF + VS + Exp - Imp
De exemplu, în 2004 în l’UE, 59 % din PIB a fost destinat cheltuielilor pentru consum final în gospodării, 
21 % cheltuielilor finale ale administrațiilor publice și  19 %  investițiilor

După venituri

PIB este egal cu cu suma veniturilor brute din sectoarele instituționale  : remunerațiile salariaților (RS),
 impozitele pe producție, din care se scad subvențiile  (T), excedentul brut al exploatărilor și veniturile mixte (EBE)
PIB = RS + T + EBE

Calcularea PIB

Există trei metode de a calcula  PIB-ul unei țări sau regiuni  : după producție, după cheltuieli și după venituri. În general se folosește prima metodă. 
După această metodă, se adună toate valorile adăugate , folosindu-se datele furnizate de către întreprinderi și de către administrațiile publice. 

Măsurarea în volum și ca valoare

Valoarea nominală și valoarea reală

PIB-ul real, sau ca volum  este valoarea  PIB fără a ține cont de variația prețurilor, adică de inflația.
   PIB-ul real arată variația (creșterea sau scăderea) volumului (cantităților) de producție de  bunuri
 și de servicii. Aceasta e valoarea avută în vedere la creșterea PIB.
Dacă luîm în calcul doar  PIB nominal (ca valoare), creșterea poate proveni fie dintr-o creștere a prețurilor , 
fie dintr-o creștere a producției sau din ambele cauze, în diferite proporții.
Dacă P_{i,t} este prețul unui bun  i într-o perioadă t (de exemplu, un an) și  Q_{i,t}este cantitatea de bunuri  i 
produsă în perioada t ; atunci :
\text{PIB}_{\text{nominal},t} = \sum_i P_{i,t}.Q_{i,t}\,
 PIB-ul real este constituit din valoarea bunurilor i produse în perioada t măsurată la prețuri constante 
 (din anul de bază notat  t0), 
adică :
\text{PIB}_{\text{reel},t} = \sum_i P_{i,t_0}.Q_{i,t}\,
.Pentru a se elimina influiența inflației, se face raportul între PIB nominal și PIB real.

PIB pe locuitor

PIB/locuitor sau produsul intern brut pe cap de locuitor este valoarea PIB împărțită la numărul de  locuitori ai unei țări. El este mai eficace 
decât PIB pentru a măsura dezvoltarea unei țări, dar el este o medie, deci nu arată diferențele de venituri și de bogății între locuitori.
Acest indicator  nu este egal cu venitul pe cap de locuitor.El nu arată decât parțial nivelul de viață al populației sau reuțita unei țări 
în materie de dezvoltare. El nu arată repartizarea veniturilor între locuitori. El nu reflectă nici atingerile aduse mediului și resurselor 
naturale de procesul de producție și nu ține cont de activitatea neremunerată din gospodării sau de economia subterană. PIB-ul pe locuitor
 nu arată deci calitatea vieții .
În general o țară e considerată « dezvoltată»  când PIB pe cap de locuitor depășește 20000 $.

Produsul Intern Brut al României (PIB) pe locuitor (US$)


Ţara
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
România
3 900
5 900
6 800
7 400
7 000
7 700
8 100
9 100
11 100
12 200
11 600
11 600
12 600

Produsul Intern Brut al României în ultimii ani (PIB) - Indicele de creştere reală (%)

Acest indice dă creşterea PIB pe bază anuală ajustată cu inflaţia şi exprimată în procente:
Ţara
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
România
-4,8
2,2
4,8
4,5
4,9
8,1
4,1
7,7
6
7,1
-7,1
-1,3
2,5
Sursă: CIA World Factbook - Versiunea din 1 Ianuarie  2011

Comparații internaționale

Se pot compara PIB-urile din mai multe țări exprimate în devizele naționale, după două metode :

 • la indicele de schimb curent mediu din perioada respectivă
 • la paritatea puterii de cumpărare (PPA) : folusindu-se coşurile de bunuri medii standard şi indicele de conversie precum şi raportul preţurilor acestui coş între devizele respective..
Se întâlnește deseori termenul PIB sub denumirea engleză  GDP, adică Gross Domestic Product.

Indexul Happy planet 

adică indexul planetei fericite este un indicator economic alternativ la PIB . El clasifică  178 de țări după  3 indicatori : amprenta ecologică, speranța de viață și gradul de fericire a populației.  Acest clasament dă o imagine foarte diferită de cea a bogăției sau sărăciei națiunilor.

PIB verde

Economiștii evită să măsoare un  « PIB verde », la calcularea căruia se scade din  PIB convenţional valoarea scăderii stocului de resurse naturale. O asemenea metodă de contabilizare permite să se știe mai bine dacă o activitate economică crește sau face să scadă bogăția națională , când ea folosesc resurse naturale. Acest indicator ar fi dificil de măsurat exact, dar poate constitui măcar un indice aproximativ.

Ideia este că dacă se creşte PIB-ul prin epuizarea resurselor naturale ce nu pot fi înlocuite, ţara respectivă are mai mult de pierdut pe termen lung decât de câştigat.

Clasificarea țărilor după PIB

Datele pot varia ușor după modul de calcul al FMI, al Băncii mondiale, al CIA etc.

Dacă PIB-ul Uniunii Europene ar fi considerat ca fiind al unui singur stat (o singură piață, o legislație comercială unică și aproape aceeași monedă, deci aproape o singură țară în sens economic), acesta ar fi pe primul loc în lume.


Harta țărilor după  PIB (nominal) pe locuitor în 2011


 •      > $102 400
 •      $51 200 – $102 400
 •      $25 600 – $51 200
 •      $12 800 – $25 600
 •      $6 400 – $12 800
 •      $3 200 – $6 400
 •      $1 600 – $3 200
 •      $800 – $1 600
 •      $400 - $800
 •      < $400
 •      indisponibil


sursa: .wikipedia.

Niciun comentariu: